2009.03.12 - Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie  – Gmina Popielów”Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Popielów nr VI/37/2007 z dnia 29 marca 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie  – Gmina Popielów”.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 31 marca do 23 kwietnia 2009 roku

w Urzędzie Gminy w Popielowie ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul Opolska 13, 46-090 Popielów w Sali Narad o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Popielów, na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2009.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony