Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Popielów na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 818) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu.

 1. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach partnerstwa przewidziane są do realizacji działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez m.in:

 • kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do wszystkich grup (dzieci, młodzież i dorośli) z zastosowaniem następujących form przekazu: imprezy informacyjno-edukacyjne, materiały audiowizualne i materiały drukowane,
 • zakup pojemników do segregacji,
 • zakup aplikacji zawierającej m.in. harmonogram zbiórki odpadów, informacje dot. selektywnej zbiórki i możliwość komunikacji z mieszkańcami;

IV. Kryteria wyboru Partnera/ów:

W naborze mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które łącznie spełnią następujące warunki:             
1) są podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach poddziałania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi;
2) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
3) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
4) nie są podmiotem, o którym mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j: Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
5) nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
6) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze;
7) posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe oraz ludzkie niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

V. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Oferta

Podstawą przystąpienia do otwartego naboru jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy (załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) w ramach projektu wraz z dokumentacją określoną w pkt. 2. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny, pod rygorem nieważności.

2. Załączniki do oferty

Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach projektu musi dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim:

 1.  Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera;
 2.  Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
 3. Pisemne oświadczenie podmiotu o zabezpieczeniu środków w wysokości niezbędnej do sfinansowania należności, jakie z tytułu realizacji projektu będą poniesione na rzecz wykonawców/dostawców, gwarantujących płynną i terminową realizację projektu;
 4. Pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu);
 6. Oświadczenie potencjalnego Partnera zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

 1. Kryteria wyboru oferty:
 1. Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.            
 2. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 3. Weryfikacja merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i jego potencjał (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty),
  b) koncepcja realizacji celu partnerstwa projektu pod kątem zakresu tematycznego partnerstwa 20 pkt przy ocenie oferty),
  c) doświadczenie potencjalnego Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty).
 4.  Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera/ów na stronie internetowej Gminy Popielów.

VI. Miejsce składania dokumentów:

1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie w terminie do dnia 23.09.2020 r. w godzinach pracy urzędu pod adresem:
Gmina Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.” Decyduje data wpływu oferty.
2) Informacji na temat Naboru udziela:  

Irena Michno - Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska pod numerem tel. 77 4275 850, e-mail: , Artur Kansy-Budzicz - Zastępca Wójta Gminy Popielów, pod numerem tel. 77 4275 824, e-mail: , w godzinach pracy urzędu.

VII. Gmina Popielów zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu,
 2. Negocjacji warunków realizacji działań z potencjalnym Partnerem/ami,
 3.  Unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny,
 4.  Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera/ów w trakcie trwania Naboru,
 5.  Zakończenia Naboru bez wyłonienia partnera Partnera/ów,
 6. Anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym Partnerem/ami w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

VIII. Informacje dodatkowe:

1) Udział Partnera/ów w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania dla Projektu w ramach ogłoszonego konkursu.
3) W przypadku unieważnienia naboru Gmina Popielów nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Popielów nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
4) Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Gmina Popielów zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnera/ów, zasady zarządzania projektem oraz sposób finansowani niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnera/ów na realizację zadań w ramach projektu.

IX Jednostka odpowiedzialna:

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46 -090 Popielów


Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

DOCOświadczenie do oferty nabór partnera zalacznik nr 2 (36,00KB)
DOCOferta nabór partnera zalacznik nr1 (67,00KB)
PDFOgłoszenie o naborze partnera.pdf (227,49KB)
 

Wróć na początek strony