Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Wstęp Deklaracji

Gmina Popielów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Gmina Popielów.

Urząd Gminy w Popielowie

Aplikacja mobilna: Gmina Popielów

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2017-11-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-09

Aplikacja mobilna jest częściowo dostępna. Nie wszystkie teksty są dostępne. Nie posiada odpowiednich kontrastów.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. 

Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa:

Tomasz Jonek

Mail:

Telefon: 77 427 58 23

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13

 • Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi umieszczone bezpośrednio przy parkingu. Drzwi zadaszone, bez progów.
 • Przy wejściu głównym do obiektu znajduje się dzwonek przywoławczy.
 • Przed obiektem wyznaczone są 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Z poziomu wejścia dostępny jest podnośnik pionowy umożliwiający komunikacje na wszystkie kondygnacje obiektu. Podnośnik wyposażony w poręcz, oznaczenia w alfabecie braille’a, system przywoławczy.
 • Brak systemu informacji głosowej
 • Brak pętli indukcyjnych
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze – bezpośrednio przy wejściu do obiektu
 • Toaleta dla niepełnosprawnych posiada wymaganą przestrzeń manewrową i wyposażona jest w armaturę i pochwyty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a (za wyjątkiem podnośnika dla osób niepełnosprawnych), oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Do budynku Urzędu i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych na obsługę interesanta istnieje możliwość wejścia z psem asekuracyjnym i psem przewodnikiem,
 • Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: - e-mail na adres ug@popielow.pl - faxem na nr 77 4275838, - telefonicznie na nr 77 4275800 wew. 22, - drogą pocztową.

Aplikacje mobilne

 

Wróć na początek strony