Informacja

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W POPIELOWIE


Informuję, że w dniu 08.06.2009r, w godz. 15.00-17.00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt budowlany dotyczący   ” Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi  Popielów– etap III”  ( ul. Piastowska, ul. Sienkiewicza ).

Dokumentacja wyłożona zostanie w budynku Urzędu Gminy w Popielowie w Sali narad I piętro.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa inwestycja zaliczana jest zgodnie z  §3 ust.1 pkt 72a i §5    Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r.   w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami)     do przedsięwzięć,    mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
 

Wróć na początek strony