2009.07.01 - DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2009-2010DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

   "Wyprawka szkolna" - rządowy program pomocy uczniom stwarza możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum.
   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. gdy dochód netto na osobę nie przekroczy kwoty 351 zł. (netto) oraz w uzasadnionych przypadkach uczniom, którzy nie spełniają w/w. kryterium dochodowego, a wymagają pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (dotyczy to m.in.: sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności).
Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników wyniesie:

  • do 150 zł – dla ucznia klasy I szkoły podstawowej,
  • do 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej,
  • do 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej,
  • do 280zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.

   Pomoc będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Wniosek mogą składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a także nauczyciel, pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009r.
   Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w formie zasiłku stałego lub okresowego).
   Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki.

                                Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony