Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Karłowice, przy ulicy Leśnej. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 269/33 km. 2 obręb Karłowice, o powierzchni 0,0828 ha, zapisana w KW Nr OP1B/00027318/9, wymieniona w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Ustala się cenę wywoławczą do I przetargu ustnego nieograniczonego za działkę opisaną w § 1 w wysokości 46800,00 zł netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) powiększony o 23 % podatku VAT w kwocie 10764,00 zł co daje 57564,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

Wróć na początek strony