2009.08.24 - Realizacja programu - Uczeń na wsi

   Gmina Popielów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział opolski do realizacji programu  "UCZEŃ NA WSI  - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie" w roku szkolnym 2009/2010.

   Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 września 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15 tel. /077/ 427-57-10

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-299-2009 z dnia 24 sierpnia 2009r w sprawie ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -Uczeń na wsi (69,74KB)

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Popielów nr 0152-299-2009 (101,36KB)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 0152/ 299 /2009
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 sierpnia 2009rWójt Gminy Popielów
ogłasza

termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”
 

   O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się uczeń, który:
1.    posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu         niepełnosprawności,
2.    pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3.    mieszka na terenie gminy Popielów,
   O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1)    w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2)    posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął),
3)    posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
   Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 roku jest to kwota 1 276,00 zł, czyli 120% wynosi 1 531,20 zł.

   W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.

    Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1)    w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2)    w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3)    w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

    Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować koszty:
1)    zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2)    uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
3)    związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
Uwaga!    w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu komputerów!
4)    kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5)    wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo koszty:
1)    opłaty za naukę (czesne),
2)    zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym wyżywienie),
3)    dojazdów do szkoły.
    Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12 lub ze strony internetowej Gminy Popielów: www.popielow.pl lub ze strony internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka ”programy i zadania PFRON” /UCZEŃ NA WSI/ załączniki).
Prawidłowo wypełnione Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 września 2009 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15 tel. /077/ 427-57-10
    Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów nauki zostanie przyznana na podstawie indywidualnie zawieranych umów pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.     Wójt Gminy
 Dionizy Duszyński

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego - obszar A - (DOCpobierz (893,50KB))

  • Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o wysokości dochodów - obszar A - (DOCpobierz (50,00KB))
  • Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (DOCpobierz (25,00KB))

 

Wróć na początek strony