Rusza I etap budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów

W dniu 15 marca 2021 roku Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap I – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride  w Stobrawie.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „BEST-OPEBEL” S.C. z siedzibą w Opolu, zaś jej koszt to 2.498.999,61 zł. Roboty mają zostać wykonane w terminie do końca lutego 2022 roku.

Etap I obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki, na odcinku Stare Kolnie – Stobrawa, od końca zabudowań w m. Stare Kolnie – ul. Św. Jana Pawła II do przystanku PKS w m. Stobrawa – ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań  w miejscowości Stobrawa do granicy gminy Popielów.

Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę ścieżki pieszo - rowerowej, budowę wiaty rowerowej, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia przejść pieszo rowerowych, budowę odwodnienia ulicznego oraz przebudowę infrastruktury technicznej.

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami ze strony inwestora prowadziła będzie firma Pana Radosława Muzalskiego z Brzegu.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisuje umowę na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej - etap I. W sali przy dużym stole oprócz Pani Wójt, siedzi trzech mężczyzn z założonymi maseczkami. W tle widoczny herb i mapa Gminy Popielów.

Wróć na początek strony