2009.09.10 Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Rozpoczeła się kolejna edycja programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych". Program jest kontynuacją realizowanego przez PFRON ( w latach 2002-2007) programu pn:STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"

Celem w/w programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne praz przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podwyższanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku.

adresatami są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) (szczegóły na stronie www.pfron.org.pl.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w danym roku akademickim składane są w terminie od 10 września do 10 paźdźiernika każdego roku realizacji programu.

Szczegółowe informacje o programie wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka "Programy i zadania PFRON" / "STUDENT II"/"Procedury realizacji programu oraz załączniki") oraz w oddziale PFRON pod nr tel. (077) 423 29 93

Wróć na początek strony