BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA

Bliżej rodziny i dziecka.png

BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

bliżej rodziny - logotypy.png

O projekcie

 Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu:

od 23.03.2020 r. do 30.09.2023 r. (postęp rzeczowy), do 31.10.2023 r. (postęp finansowy)

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Wsparcie w projekcie skierowane będzie zarówno do rodzin naturalnych, mających trudności w opiece nad dziećmi, jak i do dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów (rodzin zastępczych).

 

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje działanie na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD (tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę oraz z Programem OPŻ 2014-2020 - wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pom. społ., w tym objęte tą formą pomocy). Projekt będzie realizowany zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS.

Wartość ogółem projektu: 220 254,30 zł

W projekcie przewiduje się zadanie:

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Popielów.

Bliżej rodziny informacja.png

 

 

 

Wróć na początek strony