Podpisanie umowy na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów

Logotyp projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich. Logotyp w kolorze czarnobiałym. Od lewej flaga Unii Europejskiej, następnie logotyp logotyp województwa opolskiego wieża piastowska i tekst OPOLSKIE. Z prawej strony logotyp Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 21.07.2021 r. została podpisana przez Panią Wójt Sybillę Stelmach umowa z Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów.

Pani Wójt Sybilla Stelmach w swoim gabinecie podpisuje umowę z Prezesem Wykonawcy na wykonanie przebudowy ulicy Klasztornej w Popielowie

Wykonawcą inwestycji jest firma "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu. Koszt inwestycji wynosi 260.701,23 zł brutto. Prace związane z realizacją zadania mają zostać zakończone w grudniu 2021 r.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania to 63,63% poniesionych kosztów.

W ramach przebudowy przewidziano m.in.:

  1. Wykonanie nowej warstwy odsączającej oraz podbudowy,
  2. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m,
  3. Dopasowanie wysokościowe projektowanej ulicy do istniejącego zagospodarowania,
  4. Wykonanie poboczy,
  5. Wykonanie zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek o nawierzchni bitumicznej,
  6. Korekta wysokościowa chodnika w rejonie skrzyżowania z DW 457 z obniżeniem krawężników,
  7. Wykonanie przejścia dla pieszych,

Wprowadzenie docelowej stałej organizacji ruchu.

Wróć na początek strony