Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Popielów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach oraz typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51  z dnia 22.02.2019 r., str.1) lub rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

Posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag powinni złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Popielowie do dnia 31.08.2021 r.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!

Planowany termin realizacji zadania to rok 2021.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę Popielów wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę Popielów dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

Wzór wniosku z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Popielów w pokoju nr 14.

Skan informacji:
PDFInformacja o naborze wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (56,29KB)

Wniosek:
DOCXWniosek na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (22,37KB)
PDFZałącznik do wniosku - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - Nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (533,17KB)
DOCXZałącznik do wniosku - Oświadczenie o pomocy de minimis (17,21KB)

Wróć na początek strony