Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Starych Siołkowicach

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość  niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Stare Siołkowice, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1162/4 km. 7 obręb Stare Siołkowice, o powierzchni 0,4079 ha, zapisaną w księdze wieczystej Nr OP1B/00017459/6.

Ustala się cenę wywoławczą do I przetargu ustnego nieograniczonego za działkę opisaną w § 1 w wysokości 140 000,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) +23% podatku VAT w kwocie 32 200,00 zł, co daje 172 200,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

Wróć na początek strony