Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Nowych Siołkowicach

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Nowe Siołkowice przy ulicy Kupskiej, oznaczoną numerem ewidencyjnym 72/3 km. 1 obręb Nowe Siołkowice, o powierzchni 0,0133 ha, zapisaną w księdze wieczystej Nr OP1B/00022485/5.

Ustala się cenę wywoławczą do I przetargu ustnego nieograniczonego za działkę opisaną w § 1 w wysokości 4 200,00 zł netto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100), powiększoną o 23% podatku VAT w kwocie 966,00 zł co daje 5166,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Wróć na początek strony