Wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Logotyp przedstawiający loga:
- Fundusze Europejskie ( kolorowe gwiazdy na granatowym tle) 
- Rzeczpospolita Polska (Biało-czerwona flaga Polski) 
- Unia Europejska- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( żółte gwiazdy tworzące okrąg na granatowym tle)

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W związku z powyższym Gmina Popielów zbiera oświadczenia od mieszkańców, którzy  kwalifikują się do wsparcia i chcieliby uczestniczyć w Programie.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

- dzieci uczące się oraz uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają na terenie gminy Popielów, spełniający łącznie następujące warunki:

 • Uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
 • Uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
 • Uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

UWAGA!!! Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich:
 1. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 2. oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)
 4. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR, wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy)
 1. W przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:
 1. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 2. oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wymóg obowiązkowy);
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)
 4. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR, wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy);

Dokumenty należy  składać do dnia 28 października 2021r. (włącznie):

 • w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, Popielów, pokój nr. 23;
 • w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Popielów, do których uczęszcza uprawnione dziecko (w sekretariacie);

Złożone dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Gminy pod kątem poprawności.

 

W przypadku pytań,  informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie, tel.: 77 427 58 30, 77 427 58 57.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od:

 • wyniku weryfikacji złożonych dokumentów;
 • wyniku naboru i wysokości dofinansowania otrzymanego przez Gminę Popielów w konkursie grantowym Cyfrowa – Gmina – Wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Plik zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowany przez Ministerstwo: FAQ_-_Granty_PPGR_1510 (3).pdf

Logotyp przedstawiający loga:
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Godło przedstawiające orła)
- KPRM( biało-czerwona flaga Polski) 
- Polski Ład ( kontry polski wypełnione trójkątami w różnych odcieniach granatowego)
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa ( kontury polski pokryte czipem)

Wróć na początek strony