2009.12.17 - Podpisanie umowy z PFRON   Łączna wartość środków jakie PFRON przekaże Gminie Popielów na realizację programu to 23.316,70zł w tym pomoc dla uczniów szkół podstawowych – 15.689,00zł, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 7.059,00zł a na obsługę programu 568,70zł.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie a mogą w nim uczestniczyć osoby, które
1.    posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu         niepełnosprawności,
2.    pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3.    posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy Popielów,
4.    w przeszłości nie były stroną umowy zawartej z PFRON, którą rozwiązała z przyczyn leżących po jej stronie,
Maksymalna wartość dofinansowania w ciągu roku szkolnego 2009/2010 wynosi:
1.    dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej – kwoty 2000 zł
2.    dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3000 zł,
3.    dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł.
Uzyskana pomoc finansowa może obejmować koszty związane z:
1.    zakupem przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2.    uczestnictwem w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3.    z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
(w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!)
4.    kursami doszkalającymi w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.    wyjazdami organizowanymi w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem pkt.2.


    Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1.    opłaty za naukę (czesne)
2.    zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3.    dojazdów do szkoły.

Wróć na początek strony