2009.09.28 - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór na wolne stanowisko w Biurze Stowarzyszenia w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 , 46-034 Pokój

 
1. Stanowisko pracy:

 • Specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat

 
2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy: minimum 3 lata
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.
 • Prawo jazdy kat.B

 
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku zarządzanie, marketing lub innym o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.
 • Doświadczenie w przygotowaniu kampanii informacyjno-promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów itp.

 
4. Do bezpośrednich zadań na stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
 • współredagowanie biuletynów Stowarzyszenia LGD „Stobrawski Zielony Szlak”;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
 • obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
 • przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych,
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
 • koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
 • monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 • wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.

 
5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Biura Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds.organizacyjno-promocyjnych i współpracy” w terminie do 16 października 2009 roku.
 
Dokumenty, które wpłyną do Biura po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji udziela: Jacek Płaczek – prezes Stowarzyszenia tel. 077 410 43 45 (po godz. 16.00) lub 785 988 196
 
Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 

Prezes Stowarzyszenia
Jacek Płaczek
                                                                                            
Pokój 28 września 2009

Wróć na początek strony