Dotyczy: nadania numeru PESEL, profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy o statusie „UKR” oraz założenia konta w banku

  1. PESEL i profil zaufany

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022, mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL w dowolnie wybranych urzędach gmin i miast.
Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który ułatwi załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Co musisz przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie. Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada żadnego z w/w dokumentów, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli jest,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.

Kolorowe zdjęcie biometryczne

Aby uzyskać profil zaufany, należy zgłosić się do urzędu z aktywnym numerem telefonu komórkowego i  adresem e-mail, z którego się korzysta.

 Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców.
 
Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy w kraju.
Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Osoba, która posiada już wcześniej nadany numer PESEL, a wjechała na terytorium RP po 24 lutego 2022 r. powinna zgłosić się do dowolnego urzędu celem zmiany statusu i rejestracji!

 

  1. Konto w Banku

Do korzystania z zasiłku wychowawczego wypłacanego przez ZUS – tzw.500 plus, konieczne jest założenie konta w banku.

Do założenia konta potrzebny jest tylko nr PESEL i ważny paszport (lub inny dowód tożsamości).

 

PDFUKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.pdf (555,90KB)

 

FILM INSTRUKTAŻOWY - DLA OBYWATELI UKRAINY

Witajcie w Polsce.jpeg

 

Wróć na początek strony