Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do użyczenia części nieruchomości - działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony do 31.12.2029 r. część nieruchomości – działki nr 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice zapisanej w KW nr OP1B/00039165/8 o powierzchni 0,1165 ha wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i wskazanej na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „budowa parkingu przy drodze dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siołkowicach”.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/757/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości - działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (49,48KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 - Wykaz nieruchomości (73,11KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 - Załącznik graficzny (243,02KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/757/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości - działki numer 364 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiącej własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia (719,95KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/757/2022 - Wykaz nieruchomości (926,54KB)

Wróć na początek strony