2010.07.30 - INFORMACJA

30.07.2010 - INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERTY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb bezkonkursowy) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Decyzję o zleceniu zadania publicznego podejmuje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia .

W dniu 23.07.2010 wpłynęła oferta dotycząca realizacji zadania publicznego
W zakresie promocji gminy i kultywowania dziedzictwa kulturowego" Inauguracja obchodów 200 rocznicy urodzin ks Jana Dzierżona"
Oferę złożyło Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. Ks Jana Dzierżona. Z siedzibą w Karłowicach.

PDFOferta na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy i kultywowania dziedzictwa kulturowego (3,84MB)

Załączniki wymienione w pkt. V. Inne informacje dotyczące zadania, w podpunkcie: „załączniki i ewentualne referencje”, są dostępne do wglądu u Sekretarza Gminy pok.21
Zgodnie z Art. 19a ust 4 każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 06.08.2010 r. pisemnie na adres Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 46 – 090 Popielów lub
na adres e-mail:  

 

Wróć na początek strony