Solidarni z Ukrainą – Pomoc Migrantom Wojennym w Województwie Opolskim

RPOOPEFS.jpeg

Opolskie dla rodziny.jpeg

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

Tytuł projektu: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

W związku z podjętą Uchwałą nr XLVII/36/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2022 r.  w sprawie przyjęcia do realizacji od Województwa Opolskiego zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dniu 02.08.2022 r. została podpisana Umowa partnerska nr IPS.4011-11-1/22 na rzecz realizacji Projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych na rzecz migrantów z Ukrainy przebywających w województwie opolskim w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa opolskiego po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.). Będą to wyłącznie osoby z terenu województwa opolskiego (bez miasta Opola) – osoby fizyczne, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego.

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje działania w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, a jego celem jest integracja społeczna ww. osób. Ww. wsparcie będzie realizowane w ramach trzech obszarów: infrastruktura mieszkaniowa (w tym w zakresie remontu, dostosowania, doposażenia), nauka języka polskiego na poziomie podstawowym i realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży (np. półkolonie, kolonie, wycieczki, korzystanie z oferty rekreacyjno-kulturalnej). Projekt został opracowany przez partnerstwo Woj. Opolskie poprzez Realizatorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) i drugą woj. jednostkę org. woj. opolskiego, tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE) i z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. 17 Gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn.

Wartość ogółem projektu: 10 352 951,53 zł w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł.

Termin realizacji: od 07.06.2022 r. do 28.07.2023 r.

Zakres projektu Gminy Popielów:

  • W ramach zadania zakłada się utworzenie 2 mieszkań  dla migrantów z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Popielów.
  •  Liczba osób objętych wsparciem w postaci mieszkań – 7 osób.
  • Mieszkania powstaną  na bazie zasobów gminy.

Kwota pozyskana przez Urząd Gminy w Popielowie na realizację zadania – 313 681,20 zł.

Wróć na początek strony