Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Popielów ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ramach powyższego programu Gmina Popielów ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków w trzech kategoriach:

 1. do 150 000,00 zł,
 2. do 500 000,00 zł
 3. do 3 500 000,00 zł

Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

W związku z powyższym, podmioty planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i zainteresowane są uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia formularza i oświadczenia.

Z uwagi na konieczność złożenia przez Gminę Popielów wniosków w terminie do 17.03.2023r., zgłoszenia prosimy przekazywać w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy w Popielowie lub elektronicznej na adres lub w terminie do 03.03.2023 r.

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”.

Obligatoryjnie wraz z formularzem należy złożyć oświadczenie o gotowości realizacji zadania w okresie objętym programem. Wzór oświadczenia w załączniku.

UWAGA – złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Gminę Popielów wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego! Głównym kryterium wyboru jest kolejność kompletnych zgłoszeń (wypełniony formularz + oświadczenie), oraz stopień przygotowania inwestycji do realizacji. Jednakże ostateczny wybór inwestycji włączonych do programu, nastąpi po analizie zebranych kwestionariuszy.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi.

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wkład własny w inwestycję pokrywa właściciel zabytku!

W powyższym konkursie nie ma zastosowania tryb przyznawania dotacji gminnej określony w Uchwale Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów.

DOCXFormularz zgłoszeniowy - Rządowy Program Odbudowy Zabytków (35,80KB)
DOCXOświadczenie - załącznik do zgłoszenia (19,98KB)
PDFRządowy Program Odbudowy Zabytków - ogłoszenie o naborze (151,21KB)

Wróć na początek strony