OSTATNIA SESJA RADY GMINY POPIELÓW W KADENCJI 2006-2010

PB041347-800.jpeg
W dniu 4 listopada b.r. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Popielów. Była ona jednocześnie ostatnią sesją w kadencji 2006-2010.
    

W trakcie obrad podjęto osiem uchwał. Wśród nich uchwały m.in. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości, dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów, a także w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Razem do sukcesu” – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 PB041321-800.jpeg   Najważniejszym momentem sesji było jednak podsumowanie kadencji 2006-2010. Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński przypomniał, że budżet gminy w 2006 roku kształtował się na poziomie ok. 18 300 000 zł, natomiast w roku bieżącym (wg stanu na 23.09.2010) wynosi 36 890 757 zł.
    
    W trakcie minionej kadencji samorząd Gminy Popielów przeprowadził inwestycje i remonty na łączną kwotę 29 734 417 zł, z czego blisko 53%, czyli 15 628 102 zł stanowią wydatki pozabudżetowe.
 
  

PDF2010 PODSUMOWANIE KADENCJI.pdf (3,03MB)

Wśród inwestycji w infrastrukturę, Pan Wójt wyróżnił w szczególności: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla Starych Siołkowic, a także modernizację stacji uzdatniania wody. Wśród inwestycji w bazę sportowo – rekreacyjną należy wspomnieć w pierwszej kolejności o budowie sali gimnastycznej, z zapleczem socjalnym i boiska „Orlik” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie, a także o budowie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Starych Siołkowicach.
W podsumowaniu kadencji znalazły się również informacje o licznych inwestycjach w infrastrukturę drogową, a także o modernizacji i remontach gminnych placówek oświatowych. Przytoczone również zostały bardzo wymowne statystyki, m.in. mówiące o znacznym wzroście przedsiębiorczości. W kadencji 2002-2006 na terenie gminy zarejestrowanych było 340 podmiotów gospodarczych, natomiast w chwili obecnej jest ich już 515.
    
    Pan Wójt przypomniał także dokumenty strategiczne, przyjęte przez Radę Gminy Popielów, w ciągu minionych czterech lat. Należą do nich, m.in.: Plany zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice, Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie oraz Stobrawa, Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013, czy Plany odnowy miejscowości Nowe Siołkowice, Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielów, Popielowska Kolonia, Rybna, Stare Kolnie oraz Stobrawa .
    

PB041324-800.jpeg   XLIV Sesja Rady Gminy zwieńczona została uroczystą chwilą podziękowań za minioną kadencję. Wójt Gminy Pan Dionizy Duszyński, na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jerzego Kupczyka, złożył podziękowania oraz gratulacje wszystkim radnym minionej kadencji. Podkreślił, że ostatnie cztery lata były czasem bardzo owocnym i ważnym dla rozwoju gminy.
Podobną opinię wyraził również Pan Przewodniczący Kupczyk, dziękując za dotychczasową, bardzo udaną współpracę Wójtowi Gminy Popielów oraz radnym.

Wróć na początek strony