O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Popielów
o g ł a s z a:

IV przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Karłowicach przy ulicy Słonecznej 24 stanowiącym  własność  Gminy  Popielów.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia  2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie , przy ul. Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godzinie 14.00
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Karłowicach ul. Słoneczna nr 24 , działka  nr 269/48 km.2 obręb Karłowice gmina Popielów .Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00027318/9 bez obciążeń , ograniczeń i zobowiązań. Powierzchnia działki według ewidencji gruntów 0,0831 ha, powierzchnia użytkowa  lokalu mieszkalnego 66,17 m². Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy,  niepodpiwniczony,   składający się z 3 pokoi , łazienki,  spiżarni , kuchni i korytarza , wzniesiony w technologii szkieletu drewnianego , strop drewniany , dach z płyty bitumicznej , stolarka okienna plastikowa , stolarka drzwiowa drewniana , ogrzewanie elektryczne , wyposażony w instalacje wod-kan., elektryczną, budynek wzniesiony w roku 1997/1998 r. Działka prostokątna, posiada dostęp do drogi publicznej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice tereny na których położona jest nieruchomość przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przedmiotową nieruchomość odbył się 20.04.2010 r, drugi przetarg odbył się 02.07.2010r., trzeci przetarg odbył się 24.09.2010r.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej 100 000,00 zł netto –zwolniona z podatku  VAT   słownie  : sto tysięcy złotych   00/100 kwota zwolniona  z podatku VAT) Warunkiem uczestnictwa w przetargu na nieruchomość zabudowaną-działkę nr 269/48 km.2 obręb Karłowice jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za nieruchomość ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1309,00 zł brutto   płatne na konto Urzędu Gminy najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat wieczysto księgowych po podpisaniu umowy .
1)    Wadium na w/w nieruchomości  należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 grudnia  2010r przelewem na konto Urzędu Gminy Popielowie  nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki , oddział Popielów.  Terminem wpłaty wadium jest data zaksięgowania  środków na koncie Urzędu Gminy Popielowie  .
2)    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne . Uczestnicy przystępujący do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji  przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania  osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego .
3)    Wpłacone wadium przez uczestnika ,  który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
4)    Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu .
5)    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi .
6)    Uczestnik przetargu , który wygrał przetarg  , jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości , Za termin wpłaty ceny nabycia  i kosztów przygotowania przyjmuje się datę zaksięgowania  wpłaty na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Popielowie .
7)    Wójt Gminy Popielów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn , informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona .
8)    Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać w referacie ITR Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , pokój 13 w godzinach 7.15-15.15 , tel. 77 427-58-54.

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

 

Wróć na początek strony