NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Wójt Gminy Popielów
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia prac związanych
z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011
na terenie Gminy Popielów

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. ukończone 18 lat,
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. zdolność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym typu hand–held, z zainstalowanymi aplikacjami  do wypełniania formularza spisowego),
 4. dyspozycyjność,
 5. umiejętności interpersonalne, takie jak: sprawne i skuteczne komunikowanie się, łatwe nawiązywanie kontaktów, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, uprzejmość i cierpliwość,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej oraz posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 7. dobry stan zdrowia ze względu na specyfikę pracy w terenie,
 8. wskazane jest ze względu na specyfikę pracy aby kandydat na rachmistrza zamieszkiwał lub pracował na terenie Gminy Popielów.

Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie podpisane przez kandydata, zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), datę urodzenia, informację dotyczącą wykształcenia, statusu – aktualnego miejsca zatrudnienia bądź nauki oraz  określenie poziomu umiejętności obsługi komputera.
 2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe), 
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Termin składania ofert:

Zgłoszenie wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Popielowie w terminie do 15 grudnia 2010 r. do godz. 15:15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2011r."
W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie.

Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe
pod nr tel. 77 4275843  lub 77 4275828 


Informacje uzupełniające:

Wybór kandydatów na rachmistrzów spisowych (w tym rachmistrzów rezerwowych) nastąpi do dnia 20 grudnia 2010 r.  W dniach 16 oraz 17 grudnia z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Warunki zatrudnienia rachmistrza spisowego:

Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz posługiwania się terminalami hand-held oraz zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie  udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić o egzaminu kończącego szkolenie.

Rachmistrze spisowi będą powołani przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego  po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Praca rachmistrza spisowego wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.

Terminarz zajęć związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011r dla rachmistrzów spisowych

5 stycznia – 25 lutego 2011r udział kandydatów na rachmistrzów w 4 dniowym zkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu, zakończonego egzaminem i złożeniem przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej;
1 – 17 marca 2011r praca rachmistrzów w terenie  - obchód przedspisowy,
6 – 7 kwietnia 2011r odprawa przedspisowa z udziałem rachmistrza spisowego
8 kwietnia–30 czerwca 2011r spis powszechny realizowany przez rachmistrza spisowego.

 

Wójt Gminy Popielów
Gminny Komisarz Spisowy
Dionizy Duszyński


Popielów, 06.12.2010r
 

Wróć na początek strony