Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

zrealizowała

Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów”

dofinansowany ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Popielów

Kwota dofinansowania

4 381 875,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

 4 612 500,00 zł

Opis zadania

Zadanie obejmowało modernizację z częściową przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Popielów o łącznej długości ponad 9 km poprzez wykonanie m.in. korytowania, podbudowy oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej ścieralnej . Zakres zadania obejmował drogi służące w głównej mierze do obsługi zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej. Drogi objęte zadaniem posiadały bardzo zniszczoną nawierzchnię bitumiczną z licznymi ubytkami oraz częściowo nawierzchnię gruntową umocnioną kruszywem lub destruktem. 
Cel inwestycji:
- poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni, 
- poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców i użytkowników,
 -poprawa dostępności komunikacyjnej służb porządkowych oraz
jednostek straży, policji lub pogotowia, poprzez polepszenie parametrów geometrycznych jezdni, 
- poprawa nośności i jakości dróg, 
- zmniejszenia zapylenia 
Dodatkowo zadanie obejmowało wprowadzenie elementów bezpieczeństwa na drogach m.in. montaż wysepek spowalniających ruch kołowy, przebudowę istniejącego oznakowania pionowego i uzupełnienie nowego oznakowania poziomego i pionowego

Okres realizacji zadania

2022

Wróć na początek strony