Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Poziom
1
Pokój
12, 13
Kategoria
Budownictwo i gospodarka komunalna

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każda osoba zainteresowana przeznaczeniem działki.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego zawierający numery ewidencyjne działek, dla których ma być sporządzony wypis i wyrys.

Do wniosku nalezy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową lub mapę ewidencyjną terenu z oznaczeniem działek objętych wnioskiem.

W razie ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wydane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

od wypisu : do 5 stron – 30 zł; powyżej 5 stron – 50 zł

od wyrysu : za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł jednakże nie więcej niż 200 zł.

Podstawa prawna pkt 51 częśći I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Druki do pobrania

DOCXWydanie wypisu i wyrysu z MPZP doc.docx (20,85KB)
PDFWydanie wypisu i wyrysu z MPZP pdf.pdf (67,23KB)

Wróć na początek strony