Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Poziom
1
Pokój
12, 13
Kategoria
Budownictwo i gospodarka komunalna

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie zezwolenia składa inwestor lub właściciel sieci lub wbudowanych urządzeń.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01 .) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego drogi;
- nazwę i numer drogi oraz nazwę miesjcowości, w której położona jest droga;
- dokładne określenie rodzaju robót, wraz z numerem i datą uzgodnienia;
- wymiar, powierzchnię oraz rodzaj zajętych elemnetów pasa drogowego na czas wykonywania robót (jezdnia, chodnik, pobocze, inne elementy)
- rodzaj, wymiary, powierzchnię urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, lokalizowanych w wyniku prowadzonych robót;
- nazwę, adres i numer telefonu generalnego wykonawcy;
- dane kontaktowe do osoby nadzorujacej roboty związane z zajęciem pasa drogowego;
- okres zajęcia pasa drogowego;


Do wniosku należy dołączyc:
- plan sytuacyjny z domiarami i zajętą powierzchnią pasa drogowego;
- przekrój poprzeczny zajętego pasa drogowego z naniesionymi urządzeniami umieszczonymi w pasie drogowym;
- projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;
- projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzajacym ruchem.

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały Rady Gminy Popielów sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. (dostępna na www.bip.popielow.pl)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18 ) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17 ), Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy w Popielowie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2020 roku pod poz. 482

Druki do pobrania

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego doc.docx (24,66KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pdf.pdf (84,52KB)
 

Wróć na początek strony