Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi

Poziom
1
Pokój
12, 13
Kategoria
Budownictwo i gospodarka komunalna

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi składa właściciel nieruchomości lub upoważniona osoba

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 .) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi zawiera:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę i adres wnioskodawcy,
- określenie inwestycji,
- określenie włączenia się do ruchu drogowego (nazwa ulicy),

Wymagane załączniki:
- informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją zjazdu (2 egz.),
- mapa zagospodarowania terenu w skali 1 : 500,
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

Opłaty

82 zł

Brak opłat w przypadku zezwolenia dla zabudowy mieszkaniowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t.j. z dnia 2017.12.01)

Druki do pobrania

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej doc.docx (22,77KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej pdf.pdf (67,55KB)
 

Wróć na początek strony