Podatek od nieruchomości - zwolnienia dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Zwolnienie przedsiębiorcy inwestującego na terenie Gminy Popielów z podatku od nieruchomości dotyczy:

1)nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków, budowli lub ich części przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,

2) nowo nabytych gruntów, budynków i budowli lub ich części przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności,

3) gruntów, budynków i budowli, w przypadku rozpoczęcia wykorzystania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będących w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z póżn. Zm) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

  1. potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;
  2. tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem;
  3. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;
  4. wyciąg z projektu budowlanego w zakresie powierzchni użytkowej inwestycji lub innego dokumentu o wielkości tej powierzchni;
  5. w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będącej w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystanej do prowadzenia tej działalności – decyzji o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości;
  6. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym stara się o pomoc oraz zaświadczeń z dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wartości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiego wsparcia;
  7. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazanymi na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
  8. innych dokumentów, o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Uchwała numer XXXI/229/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25.lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Popielów w ranach pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy z 2021 r., poz. 635)

Wróć na początek strony