Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem)

Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska.


Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Ewidencji tej nie należy utożsamiać z ewidencją działalności gospodarczej.

Czas realizacji

Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz.1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie wraz z załącznikami:

· zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (nie dotyczy rolników)

· zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie dotyczy rolników),
· opis obiektu (formularz)

Opłaty

Opłata skarbowa za poświadczenie wpisu do ewidencji w wysokości 17 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1553) i § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2017, poz. 2166).

Wróć na początek strony