Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Czas realizacji

Organ prowadzący rejestr bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku gdy nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opłata skarbowa została wpłacona, a wniosek o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, dla której rejestr jest prowadzony nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, organ jest obowiązany wydać decyzję o wpisie do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca składa wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy Popielów.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)."

Opłaty

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. I pkt. 36, ppkt 9a).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Tryb odwoławczy


Przedsiębiorca może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna


Art.9c ust.1 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz.U z 2013r poz. 1399 z późn. zm.)

Druki do pobrania

PDFOświadczenie.pdf (257,24KB)
DOCXOświadczenie.docx (17,72KB)
DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów.docx (18,79KB)
PDFWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów.pdf (194,74KB)
DOCXWniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów doc.docx (22,23KB)
PDFWniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów pdf.pdf (193,65KB)
 

Wróć na początek strony