Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Wniosek składa pracodawca prowadzący kształcenie pracownika młodocianego zamieszkałego na terenie Gminy Popielów
 

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r, poz.267 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1.1 Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:


  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

 


  • Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

 


  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 


  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

 


  • Kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 


  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 


  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

 


  • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

 

2. Oświadczenie reprezentanta podmiotu składającego dokumenty o dofinansowanie, potwierdzające to, że jest rzemieślnikiem.

3. Oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4.Wypełniony aktualny formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz.U z 2011 Nr 205, poz.1206)

Począwszy od 01.09.2012r zgodnie z Art. 70b ust.11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowi pomoc de minimis
udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)

Do spraw związanych z udzielaniem pomocy de minimis stosuje się zapisy:

art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U z 2007r, Nr 59, poz. 404 z późn. zm),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010r, Nr 53, poz. 311 z późn. zm)

Druki do pobrania

XLSFormularz informacji de minimis wraz z instrukcją.xls (141,00KB)
DOCXInformacja dla pracodawcy.docx (14,36KB)
DOCXOświadczenie o kosztach.docx (16,96KB)
DOCOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (25,50KB)
DOCOświadczenie pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego.doc (26,50KB)
DOCXOświadczenie pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego.docx (14,68KB)
DOCXOświadczenie przedsiębiorcy o otrzymaniu pomocy de-minimis.docx (15,06KB)
DOCXOświadczenie rzemieślnika.docx (18,13KB)
DOCXOświadczenie wspólnika spółki cywilnej.docx (15,88KB)
DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego docx.docx (26,17KB)
DOCZgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc (39,00KB)
 

Wróć na początek strony