Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Poziom
2cz.I
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczy podmiotów gospodarczych zamierzających prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć: - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w Art 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.). Wnioskodawca przedstawia oryginały powyższych dokumentów, natomiast pracownik Urzędu Gminy w Popielowie potwierdza ich zgodność z oryginałem.

Opłaty

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
• 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł
lub
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Tryb odwoławczy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiada znamiona decyzji. Na wydane zezwolenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie do 14 dni od dnia doręczenia stronie zezwolenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów

Podstawa prawna

Art. 11' i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

Wróć na początek strony