Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczy podmiotów gospodarczych zamierzających prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć: - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w Art 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.). Wnioskodawca przedstawia oryginały powyższych dokumentów, natomiast pracownik Urzędu Gminy w Popielowie potwierdza ich zgodność z oryginałem.

Opłaty

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
• 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
• 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł
lub
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
• 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
• 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Tryb odwoławczy

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiada znamiona decyzji. Na wydane zezwolenie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie do 14 dni od dnia doręczenia stronie zezwolenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów

Podstawa prawna

Art. 11' i 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

E-formularz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży

Druki do pobrania

DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży - docx (21,29KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży - pdf (124,37KB)
 

Wróć na początek strony