Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na podstawie art. 93 w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub przepisy odrębne

Poziom
1
Pokój
12, 13
Kategoria
Geodezja

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.

Czas realizacji

1. Jeden miesiąc od momentu złożenia kompletnego wniosku do Wójta Gminy Popielów,

2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

[!] W sytuacjach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. jeżeli wniosek o podział został złożony:

1. po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub

2. po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

postępowanie zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1.

Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, w którym należy podać cel podziału oraz sposób dostępu projektowanych do podziału działek do drogi publicznej.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów)

2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)

3. Kopia mapy katastralnej

4. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej), uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, ze wskazaniem sposobu dostępu do drogi publicznej (w sposób graficzny bądź opisowy).

5. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż. jak również budowlane).

Po uzyskaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie podziału dostarcz:

6. Protokół przyjęcia granic nieruchomości

7. Wykaz zmian gruntowych

8. Mapy z projektem podziału nieruchomości

9. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej

Postępowanie jest dwuetapowe.

1. W pierwszym etapie wydawana jest opinia w formie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem miejscowym/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/przepisami odrębnymi.

2. W drugim etapie postępowania po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentacji geodezyjno-prawnej tj. mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołem przyjęcia granic nieruchomości, wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości.

Dokumenty podpisane elektronicznie (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) należy przesłać przez ePUAP na adres skrytki: /jn4kuv976b/skrytka

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronie zażalenie. Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Wróć na początek strony