Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy

Poziom
3
Pokój
33
Kategoria
Geodezja

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o wydanie decyzji występuje właściciel nieruchomości lub wieczysty użytkownik, jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.

Czas realizacji

1. Jeden miesiąc od momentu złożenia kompletnego wniosku do Wójta Gminy Popielów,

2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 

Wymagane dokumenty

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów)

2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)

3. Kopia mapy katastralnej

4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości

5. Wykaz zmian gruntowych

6. Mapa z projektem podziału nieruchomości

Dokumenty wymagane opcjonalnie:

7. Pozwolenia na budowę w przypadku dokonywania podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 1 i art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

8. Wypis z kartoteki budynków w przypadku dokonywania podziału nieruchomości w oparciu o art. 95 pkt 1, art. 95 pkt 2 i art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

9. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków

10. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż. jak również budowlane łącznie)

11. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.

Dokumenty podpisane elektronicznie (certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) należy przesłać przez ePUAP na adres skrytki: /jn4kuv976b/skrytka

 

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie , ul. Opolska 13, 46-090 Popielów . Odwołania można również składać na wskazany wyżej adres drogą pocztową.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Druki do pobrania

DOCXWniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 95 ustawy pop.docx (20,03KB)
PDFWniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 95 ustawy pop.pdf (176,77KB)
 

Wróć na początek strony