Ustalenie numeru porządkowego budynku

Poziom
3
Pokój
33
Kategoria
Geodezja

Kogo dotyczy

O ustalenie numeru porządkowego budynku mogą składać wniosek właściciele, użytkownicy wieczyści lub podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które nieruchomościami władają.

Czas realizacji

ustaleniu numeru porządkowego następuje (zawiadomienie wydaje się ) w terminie do 30 dni

Wymagane dokumenty

wniosek o ustalenie numeru porządkowego,

załącznik graficzny jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z lokalizacja i oznaczeniem.

załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.

Opłaty

Brak opłaty

Tryb odwoławczy

Wydawanie Zaświadczeń: Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1368)

 

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1990 z późn. zm.).

 

Uwagi

Ustalenie numeru porządkowego budynku

E-formularz 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Druki do pobrania

PDFWniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (54,49KB)
 

Wróć na początek strony