Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Oświata, kultura, sport i turystyka

Kogo dotyczy

Osoby prawne i fizyczne

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Wójt Gminy Popielów w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu lub wydawane za potwierdzeniem odbioru. Kopia przekazywana jest do Opolskiego Kuratora Oświaty oraz organowi podatkowemu. W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Popielów wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Popielów wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji. Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wymagane dokumenty

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia.
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) określenie nazwy przedszkola;
3) określenie typu i rodzaju przedszkola (ogólnodostępne /z oddziałami integracyjnymi / integracyjne / specjalne);
4) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola;
5) wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola oraz informację o warunkach lokalowych wraz z dokumentami potwierdzającymi dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np. umowa najmu lokalu).
Informacja o warunkach lokalowych powinna potwierdzać:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
2. statut przedszkola,
3. wykaz pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu, zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (nazwa uczelni, ukończony kierunek studiów, bez kopii świadectw i dyplomów); wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić przedszkole niepubliczne,
4. dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO),
5. kopia dowodu osobistego albo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w zależności od tego czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna czy prawna
6. pozytywna opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
7. pozytywna opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Wróć na początek strony