Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Oświata, kultura, sport i turystyka

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Czas realizacji

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. W przypadku braków we wniosku, urząd wezwie wnioskodawcę do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków strona ma co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zostaną usunięte braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania. Jeżeli wnioskodawca nie zapłaci za wpis do rejestru, to urząd wyznaczy termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli oplata nie zostanie wniesiona również w wyznaczonym terminie, urząd zwróci wniosek lub pozostawi bez rozpatrzenia. Urząd sprawdzi czy: • spełniane są warunki wymagane do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz • wnioskodawca nie ma orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to urząd wpisze żłobek lub klub dziecięcy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po wpisie wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru, najpóźniej w ciągu 7 dni po wpisie. Jeśli nie będą spełnione wymogi, albo wnioskodawca posiada zakaz wykonywania działalności, to urząd nie wpisze żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru. Wyda wówczas decyzję o odmowie wpisu. Jeśli urząd nie wpisze żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru, a od dnia wpłynięcia do urzędu wniosku o wpis upłynęło 14 dni, to po tym czasie można rozpocząć prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym wnioskodawca uzupełni wniosek.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Wniosek należy wysłać online do urzędu miasta lub gminy, na terenie której planuje się otworzyć żłobek lub klub dziecięcy poprzez portal Emp@tia.
2. Decyzja komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych – w przypadku wpisu żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w sprawie spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych
4. Pozytywna opinia wójta w sprawie spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym - w przypadku wpisu klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
5. Zaświadczenie o niekaralności – w przypadku, jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna
6. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu
7. Oświadczenie o uiszczeniu opłaty

Uwaga - wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Urząd w celu sprawdzenia danych jakie wpisane zostały we wniosku może żądać:
• odpisu z rejestru,
• dokumentu potwierdzającego tożsamość,
• zaświadczenia o niekaralności,
• dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty

Zgodnie z uchwałą nr XV/102/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych kwota wpisu wynosi 100 zł.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o odmowie wpisu przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

 

Wróć na początek strony