Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poziom
1
Pokój
14
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Czas realizacji

Zgodnie z uchwałą nr XV/92/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Popielowie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Popielowie. Zgodnie z uchwałą nr XV/93/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Dodatkowo w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wymagane dokumenty

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwała nr XXXVI/257/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Rady Gminy Popielów w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.

Uchwała nr XV/93/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rady Gminy Popielów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr XV/92/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rady Gminy Popielów w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr LV/383/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Rady Gminy Popielów w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała nr XXXVI/256/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. Rady Gminy Popielów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druki do pobrania

DOCXDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01.01.2020.docx (23,08KB)
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01.01.2020.pdf (466,80KB)
 

Wróć na początek strony