Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Organizatorów zgromadzenia publicznego.

Czas realizacji

Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Wymagane dokumenty

Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

 Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

2) cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

3) miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

4) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)

Wróć na początek strony