Zapewnienie tłumacza języka migowego

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Usługa dotyczy osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Czas realizacji

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane • w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Popielowie , • za pośrednictwem faxu (77 4275838), • za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@popielow.pl, • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, • bezpośrednio do pracownika Referatu Organizacyjnego lub Referatu Spraw Obywatelskich.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie potrzeby zapewnienia tłumacza języka migowego.

Opłaty

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U z 2011r Nr 209 poz. 1243)

Wróć na początek strony