Udostępnianie informacji publicznej

Poziom
2
Pokój
23
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Każdy. Nie trzeba pokazywać dokumentów ani podawać powodu. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informacje obywatelom.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty

1. zazwyczaj usługa jest bezpłatna
2. usługa może być płatna — tylko jeśli instytucja poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla ciebie przygotować. Na przykład informacja ma formę papierową, a ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD — wtedy trzeba ją zeskanować i zapisać na płycie. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie instytucja.

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, 2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)

E-formularz 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wróć na początek strony