Skargi i wnioski

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi lub wniosku do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 237 kpa organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ,

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno -techniczną tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi.

Podstawa prawna

Art. 227 - 256 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Wróć na początek strony