Inicjatywa lokalna

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Mieszkańcy Gminy Popielów mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Wójta Gminy Popielów.

 

Czas realizacji

Komisja wyznaczona Zarządzeniem Wójta Gminy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dokonuje jego oceny według poniżej wymienionych kryteriów i opiniuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia. Kryteria oceny wniosków: 1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej; 2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej – mieszkańców wsi, członków organizacji występującej z inicjatywą; 3) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym, niż 30% kosztu realizacji zadania. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią: 1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną; 2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej; 3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej. Zgodność przedsięwzięcia z następującymi dokumentami: 1) strategią rozwoju gminy, 2) planem rozwoju lokalnego gminy, 3) budżetem gminy na dany rok, 4) planem odnowy danej miejscowości,

Wymagane dokumenty

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i opis inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych;
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
e) przewidywany roczny koszt eksploatacji przedmiotu inicjatywy oraz źródło finansowania;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.

Do wniosku powinien być dołączony : kosztorys zadania - inicjatywy, projekty budowlan, zapytania ofertowe.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 19 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Uchwała Nr XLIV/313/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 4 listopada 2010r w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wróć na początek strony