Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w Art 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czas realizacji

Termin składania ofert i ich rozpatrzenia określony jest w ogłoszeniu konkursowym przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Popielów.

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk oferty realizacji zadania publicznego.


Zgodnie z trybem określonym w Art. 19a ustawy organizacja pozarządowa może złożyć z własnej inicjatywy ofertę realizacji zadania publicznego. Wójt Gminy Popielów uznając celowość realizacji takiego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł;
2) zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300)

Uchwała Rady Gminy Popielów w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 na dany rok budżetowy - publikowana na www.bip.popielow.pl

Wróć na początek strony