Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Dotyczy osób chcących uzyskać zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Czas realizacji

bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty

1. jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:   umowa cywilnoprawna,
umowa najmu,
odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie.sądu,

2. Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

[!UWAGA!] Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany

Opłaty

1. Usługa zameldowania jest  bezpłatna.
2. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu bezpośrednio po dokonaniu obowiązku meldunkowego: na pobyt stały — jest  bezpłatne,
na pobyt czasowy — kosztuje 17 zł.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., 1923 ze zm.)- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 930.)

E-formularz 

Zgłoszenie miejsca pobytu (zameldowanie)

Wróć na początek strony