Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Obywatele polscy, obywatela Unii Europejskiej, cudzoziemcy.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

1. wypełniony formularz – „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”,
2. do wglądu: dowód osobisty, a w przypadku cudzoziemca- karta pobytu lub dokument podróży (w przypadku obywatela Unii Europejskiej może być także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo)
3. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik.

Opłaty

17 zł - od pełnomocnictwa
Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

•Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382 ze zm.),
•rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017, poz.2411)
•ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 ze zm.)

Wróć na początek strony