Zameldowanie na pobyt czasowy

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Obywatele polscy, obywatela Unii Europejskiej, cudzoziemc.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

1. do wglądu: dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemca także wiza lub dokument podróży, karta pobytu lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca albo dokument "zgoda na pobyt tolerowany", zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, decyzja o udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany albo dokument potwierdzający prawo pobytu obywatela Unii Europejskiej,
2. wypełniony druk meldunkowy – „Zgłoszenie pobytu czasowego ” (z potwierdzeniem przebywania pod danym adresem dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tego podmiotu do danego lokalu)
3. pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika (do wglądu) – gdy w imieniu osoby zobowiązanej do dopełnienia obowiązku meldunkowego występuje pełnomocnik

Opłaty

17 zł - od pełnomocnictwa Zwalnia się od opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna

•ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382 ze zm.),
•rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017, poz.2411)
•ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 ze zm.)

Wróć na początek strony